Ανακοινώσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕ»
26/08/2014
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε την 25η Αυγούστου 2014 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο του φοροτεχνικού της εταιρείας μας, κ. Θόδωρου Γαρμπίδη επί της οδού Ορφανίδου αρ.1, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 200.000 ευρώ στο ύψος της καθαρής αξίας βάσει των αποτελεσμάτων του Ισολογισμού.

2. Υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στο ύψος του ελάχιστου υπό του Νόμου προβλεπόμενου των 60.000 ευρώ η και άνω, για την κάλυψη ειλημμένων και τρεχουσών υποχρεώσεων.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη 26 Αυγούστου 2014