Ανακοινώσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ ΑΕ» 2015.
01/06/2015
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε την 13η Μαίου 2015 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο γραφείο του φοροτεχνικού της εταιρείας μας κ. Θόδωρου Γαρμπίδη επί της οδού Ορφανίδου αρ. 1, 2ος όρ. στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014. 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους με την προϋπόθεση ότι ο τζίρος της εταιρείας θα υπερβεί το ποσό του 1.000.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 20/2011. 4. Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 και κατανομή τους. 5. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση