Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
29/11/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε."

ΑΡ. ΜΑΕ. 64095/62/Β/07/0195

ΑΡ. ΓΕΜΗ 059041404000

ΑΦΜ 998305283


Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 29-11-2013 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία του φοροτεχνικού της εταιρείας μας, κ. Θεόδωρου Γαρμπίδη επί της οδού Ορφανίδου 1, 2ος ορ. στην Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ


1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012 μετά των εκθέσεων του ΔΣ και μετά από ακρόαση αυτών, έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2012.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01.01.2012 - 31.12.2012.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμό της αμοιβής τους με την προϋπόθεση ότι ο τζίρος της εταιρίας θα υπερβεί το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 20/2011 .

4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος 2013.

5. Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και κατανομή τους.

6. Ρύθμιση δανείων εταιρίας και απαλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την προσωπική εγγύηση των ενυπόθηκων δανείων.

7. Καθορισμός της πορείας της εταιρίας και προοπτικές αυτής, σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Εμπορίου.

8. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν.2190/90


Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .Θεσσαλονίκη 29/11/2013