Ανακοινώσεις

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Γ.Σ. της 23/12/2013
12/12/2013
Μετά από επίσκεψή μας στη Διεύθυνση Εμπορίου διευθετήθη το θέμα της Γενικής Συνέλευσης της 23/12/2013 η οποία τελικώς ματαιούται.
Ως εκ τούτου ισχύει κανονικά για την εταιρία η Γ.Σ. του Ιουλίου 2013 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν σ'αυτή.